inebriated

แปลว่า


adj เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง)
ความหมายเหมือนกับ: drunk , intoxicated
คำตรงข้าม: clearheaded , sober , unintoxicated
adj ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่หลงระเริง , ไม่บังคับตัวเอง , ไม่ยับยั้งชั่งใจ
adj มึนเมา
ความหมายเหมือนกับ: drunk
คำที่เกี่ยวข้อง: เมา