industrious

แปลว่า


adj ขยัน
ความหมายเหมือนกับ: assiduous , diligent , hard-working
คำที่เกี่ยวข้อง: พากเพียร , อุตสาหะ , พยายาม
คำตรงข้าม: idle , lazy , slothful

คำที่มี "industrious" ในคำ


industriously adv อย่างขยันขันแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: diligently
คำตรงข้าม: idly , lazily , slothfully

industriousness n ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: diligence
คำตรงข้าม: idleness , laziness , sloth

industriousness n ความขยันขันแข็งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top