industrious

แปลว่า


adj ขยัน
ความหมายเหมือนกับ: assiduous , diligent , hard-working
คำที่เกี่ยวข้อง: พากเพียร , อุตสาหะ , พยายาม
คำตรงข้าม: idle , lazy , slothful