industrialization

แปลว่า


n การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: mechanization
n การทำให้เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ความหมายเหมือนกับ: automation