induration

แปลว่า


n การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะเนื้องอก)
n การทำให้แข็งตัว
ความหมายเหมือนกับ: hardening
คำที่เกี่ยวข้อง: การแข็งตัว