indurate

แปลว่า


vi แข็ง (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: harden
คำตรงข้าม: soften
adj ซึ่งไม่มีความรู้สึก (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: hardened
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีความสงสาร , ซึ่งไม่เห็นใจ
คำตรงข้าม: softened
vt ทำให้แข็ง (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: harden
คำตรงข้าม: soften