indulgence

แปลว่า


n การผ่อนผัน
ความหมายเหมือนกับ: acceptance , gratification , yieldingness
คำที่เกี่ยวข้อง: การยินยอมทำตามความประสงค์
n ความเมตตา
ความหมายเหมือนกับ: mercy , amnesty
คำที่เกี่ยวข้อง: ความใจดี
คำตรงข้าม: unforgiveness , condemnation

คำที่มี "indulgence" ในคำ


overindulgence adj รับประทานมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: binge

self-indulgence n ความเวทนาตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: self-compassion

self-indulgence n การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: selfishness , greedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top