indulge

แปลว่า


vt ยอมตามใจ
ความหมายเหมือนกับ: spoil
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมตาม , ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ
คำตรงข้าม: mistreat
vi ยอมตามใจ
ความหมายเหมือนกับ: spoil
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมตาม , ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ
คำตรงข้าม: mistreat

ตัวอย่างประโยค


If you want to indulge this fantasy, it's your business. ถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ

คำที่มี "indulge" ในคำ


indulge in phrv ปล่อยใจไปตามความต้องการกับ

indulgence n การผ่อนผัน
ความหมายเหมือนกับ: acceptance , gratification , yieldingness

indulgence n ความเมตตา
ความหมายเหมือนกับ: mercy , amnesty
คำตรงข้าม: unforgiveness , condemnation

indulgent adj ซึ่งยอมผ่อนผัน
ความหมายเหมือนกับ: kind , permissive
คำตรงข้าม: strict

self-indulgent adj ตามใจตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: indulgent , intemperate , luxurious

overindulge vi รับประทานมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: gorge

overindulgence adj รับประทานมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: binge

self-indulgence n ความเวทนาตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: self-compassion

self-indulgence n การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: selfishness , greed

overindulge n การดื่มหรือกินเกินขนาด
ความหมายเหมือนกับ: glut

overindulge vi ดื่มหรือกินเกินขนาด
ความหมายเหมือนกับ: gorge , glutค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top