indulge

แปลว่า


vt ยอมตามใจ
ความหมายเหมือนกับ: spoil
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมตาม , ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ
คำตรงข้าม: mistreat
vi ยอมตามใจ
ความหมายเหมือนกับ: spoil
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมตาม , ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ
คำตรงข้าม: mistreat

ตัวอย่างประโยค


If you want to indulge this fantasy, it's your business. ถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ