inductive

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
adj โดยอุปนัย
ความหมายเหมือนกับ: understandable , comprehensible
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยการหาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้