induction

แปลว่า


n การให้เข้ารับตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: installation , inauguration
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง
n อุปนัย (ทางตรรกวิทยา)
คำที่เกี่ยวข้อง: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น