induction

แปลว่า


n การให้เข้ารับตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: installation , inauguration
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง
n อุปนัย (ทางตรรกวิทยา)
คำที่เกี่ยวข้อง: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

คำที่มี "induction" ในคำ


magnetic induction n การเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็ก
ความหมายเหมือนกับ: inductionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top