inducement

แปลว่า


n การชักนำ
ความหมายเหมือนกับ: lure , encouragement
คำที่เกี่ยวข้อง: การโน้มน้าว , การจูงใจ
n สิ่งจูงใจ
ความหมายเหมือนกับ: incentive , stimulus
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องจูงใจ , อามิสสินจ้าง