indoctrinate

แปลว่า


vt สั่งสอนให้ซึมซาบ
ความหมายเหมือนกับ: brainwash , imbue , inculcate
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี)