indistinguishable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่สามารถจำแนกได้
ความหมายเหมือนกับ: alike , same
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่อาจแยกออกได้ , ซึ่งคล้ายกันจนแยกไม่ออก
คำตรงข้าม: distinguishable