indiscriminating

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
ความหมายเหมือนกับ: uncritical
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ลำเอียง
คำตรงข้าม: discriminating