indiscriminate

แปลว่า


adj ซึ่งขาดการพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: random , unselective
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งขาดการเลือกเฟ้น , ซึ่งสุ่มๆ เอามา
คำตรงข้าม: selective