indiscreetness

แปลว่า


n ความไม่รอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: imprudence , recklessness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ระมัดระวัง , ความประมาท
คำตรงข้าม: discretion , prudence , tact