indirection

แปลว่า


n การไม่ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: squint
คำที่เกี่ยวข้อง: การไม่จริงใจ , ความหลอกลวง
คำตรงข้าม: directness
n ความไม่ตรง
คำที่เกี่ยวข้อง: การอ้อมไป
คำตรงข้าม: directness