indignation

แปลว่า


n ความโกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: anger , pigue , resentment
คำที่เกี่ยวข้อง: ความโกรธแค้น , ความขุ่นเคือง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top