indifferent

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: detached , impartial , neutral
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง , ซึ่งไม่ลำเอียง
คำตรงข้าม: biased , partial
adj ซึ่งไม่เอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: uncaring , unconcerned , uninterested
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สนใจ
คำตรงข้าม: caring , concerned , interested

คำที่มี "indifferent" ในคำ


indifferently adv อย่างเรื่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: apathetically

indifferently adv อย่างไม่เอาใจใส่

indifferently adv อย่างเฉื่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: quietlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top