indict

แปลว่า


vt ฟ้องร้อง
ความหมายเหมือนกับ: accuse , arraign , charge
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟ้อง , ดำเนินคดี
คำตรงข้าม: acquit , absolve