indication

แปลว่า


n สัญญาณ
ความหมายเหมือนกับ: sign , signal , symptom , implication
คำที่เกี่ยวข้อง: การบ่งบอก , อาการ , การแสดงออก

คำที่มี "indication" ในคำ


indication of illness n อาการ

vindication n การแก้ตัว
ความหมายเหมือนกับ: apology

vindication n การแก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: defense , exornerationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top