indemonstrable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งได้ (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้
คำตรงข้าม: demonstrable , provable