indefiniteness

แปลว่า


n ความไม่แน่ชัด
ความหมายเหมือนกับ: vagueness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความคลุมเครือ , ความไม่ชัดเจน
คำตรงข้าม: definiteness , obviousness
n ความไม่แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: unpredictability , indeterminacy
คำตรงข้าม: certainty