indefinable

แปลว่า


adj ซึ่งให้คำนิยามไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: indescribable , inexpressible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งให้ความหมายไม่ได้ , ซึ่งอธิบายไม่ได้
คำตรงข้าม: definable , describable
n สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้