indecent

แปลว่า


adj ที่ไม่เหมาะสม
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ถูกต้อง
adj หยาบคาย
ความหมายเหมือนกับ: lewd , obscene , vulgar
คำที่เกี่ยวข้อง: หยาบโลน , อนาจาร , สัปดน