incumbent

แปลว่า


adj ซึ่งมีหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: obligatory
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ , ซึ่งมีความรับผิดชอบ
n ผู้ดำรงตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: office holder , official