incorporeal

แปลว่า


adj ไม่ใช่วัตถุ
ความหมายเหมือนกับ: spiritual
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีตัวตน , จับต้องไม่ได้
คำตรงข้าม: material


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top