incorporeal

แปลว่า


adj ไม่ใช่วัตถุ
ความหมายเหมือนกับ: spiritual
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีตัวตน , จับต้องไม่ได้
คำตรงข้าม: material