inconsistent

แปลว่า


adj ซึ่งขัดแย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: contradictory
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน , ซึ่งขัดกัน
คำตรงข้าม: consistent