inconsistent

แปลว่า


adj ซึ่งขัดแย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: contradictory
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน , ซึ่งขัดกัน
คำตรงข้าม: consistent

คำที่มี "inconsistent" ในคำ


inconsistently adv อย่างไม่ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: incompatibly , dissonantly ,ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top