incongruous

แปลว่า


adj ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: inconsisstent
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ลงรอยกัน , ซึ่งไม่เข้ากัน
คำตรงข้าม: congruous , consistent