incongruity

แปลว่า


n ความไม่สอดคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: incongruousness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ลงรอยกัน
คำตรงข้าม: congruity , congruousness