incompressible

แปลว่า


adj ที่อัดไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: dense
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สามารถอัดได้ , ซึ่งไม่สามารถนับได้
คำตรงข้าม: compressible