incompetently

แปลว่า


adv อย่างไม่ชำนาญในการใช้
ความหมายเหมือนกับ: incorrectly , inaccurately
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างงุ่มง่าม , อย่างเงอะงะ
คำตรงข้าม: competently , correctly , accurately