incompetent

แปลว่า


adj ซึ่งไร้ความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: inapt , incapable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งขาดความสามารถ
คำตรงข้าม: capable , competent