incomparable

แปลว่า


adj ซึ่งหาที่เปรียบมิได้
ความหมายเหมือนกับ: excellent , unequaled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหาตัวจับยาก , ยอดเยี่ยม
คำตรงข้าม: comparable