incommode

แปลว่า


vt ทำให้ไม่สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: bother , discommade , inconvenience
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่สบาย , รบกวน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top