incoming

แปลว่า


n การเข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: arrival , entrance
คำที่เกี่ยวข้อง: การมาถึง
adj ที่ใกล้เข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: advancing , next , forthcoming
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ใกล้จะมาถึง
คำตรงข้าม: going , distant