incognizant

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ทราบ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: unaware
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่รู้ตัว , ซึ่งไม่ตระหนักถึง
คำตรงข้าม: aware , cognizant