incinerate

แปลว่า


vt เผาให้เป็นเถ้าถ่าน
ความหมายเหมือนกับ: burn up , cremate
คำที่เกี่ยวข้อง: เผาจนเป็นขี้เถ้า
vi เผาให้เป็นเถ้าถ่าน
ความหมายเหมือนกับ: burn up , cremate
คำที่เกี่ยวข้อง: เผาจนเป็นขี้เถ้า