incidental

แปลว่า


adj โดยมิได้ตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: accidental , contingent
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
คำตรงข้าม: planned , expected , intentional
n สิ่งเล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ไม่สำคัญ