incensed

แปลว่า


adj ขุ่นเคือง
ความหมายเหมือนกับ: angry , displeased
คำที่เกี่ยวข้อง: เจ็บร้อน , โกรธขึ้ง
adj โกรธเป็นไฟ
ความหมายเหมือนกับ: furious
คำที่เกี่ยวข้อง: โมโหร้าย
คำตรงข้าม: cool , calm