incaution

แปลว่า


n การขาดความระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: carelessness , recklessness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่เอาใจใส่ , ความเลินเล่อ , ความประมาท
คำตรงข้าม: carefulness , heed