incapacity

แปลว่า


n การไร้ความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: disability , inability
คำที่เกี่ยวข้อง: การสูญเสียอำนาจ , ความพิการ
คำตรงข้าม: ability , capacity