inbreathe

แปลว่า


vt หายใจเข้า
ความหมายเหมือนกับ: inhale
คำที่เกี่ยวข้อง: สูดหายใจเข้า
คำตรงข้าม: exhale


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top