in trouble

แปลว่า


sl ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน)

ตัวอย่างประโยค


We thought you were in trouble. พวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
You're gonna get me in trouble. คุณกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉัน

คำที่มี "in trouble" ในคำ


fish in troubled waters idm ตกอยู่ในอันตรายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top