in trouble

แปลว่า


sl ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน)

ตัวอย่างประโยค


We thought you were in trouble. พวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
You're gonna get me in trouble. คุณกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉัน