in the same boat

แปลว่า


idm อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: มีปัญหาเหมือนกัน , ประสบความยุ่งยากเหมือนกัน

ตัวอย่างประโยค


You and I are in the same boat. เธอและฉันเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว