in the first instance

แปลว่า


idm ประการแรก (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างแรก , เริ่มแรก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top