in mint condition

แปลว่า


idm อยู่ในสภาพสมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ในสภาพเยี่ยม , อยู่ในสภาพดี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top