imputable

แปลว่า


adj ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top