improved

แปลว่า


adj ที่ทำให้ดีขึ้นได้
ความหมายเหมือนกับ: improvable , reformable
adj ซึ่งยกระดับ
ความหมายเหมือนกับ: upward
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น
adv ในทางสูงขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ในทางที่ดีขึ้น