impropriate

แปลว่า


vt โอนรายได้หรือทรัพย์สมบัติของวัดให้ตกอยู่ในความดูแลของฆราวาส


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top