imprint on

แปลว่า


phrv ประทับ
ความหมายเหมือนกับ: imprint with
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นรอยพิมพ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top